قرارگرفتن۲۵درصدزندانیان تحت پوشش برنامه‌های آموزشی وتوانمند سازی

یاسوج- معاون سلامت اصلاح و تربیت سازمان زندانهای کشور گفت: ۲۵درصد زندانیان تحت پوشش برنامه‌های آموزشی یا توانمند سازی قرار می‌گیرند.