قرارگرفتن۲۵درصدزندانیان تحت پوشش برنامه‌های آموزشی وتوانمند سازی