کریس‌مورفی ترامپ ما را در جهان منزوی، ضعیف‌تر و ناامن‌تر کرد