سامانه مشکل پیدا کرد، بازی رایگان شد/ اولین کلین شیت حقیقی