نظام بیمه ای کشور در مورد خسارت کشاورزان تدبیر کند

رشت- امام جمعه رشت خواستار تدبیر ویژه نظام بیمه ای کشور در مورد خسارت کشاورزان شد و گفت: مسئولان از ورود برنج وارداتی به بازار جلوگیری کنند.