هواوی تاکنون ۴۶ قرارداد تجاری در زمینه ۵G منعقد کرده است