سرمایه‌گذاری ۵۸۸۶ میلیارد تومانی مردم در صندوق سرمایه‌گذاری یکم