ساماندهی خانه های شبانه کیش در دستور کار قرار گرفت