شهادت حاج قاسم بشارت پیروزی های بزرگ است/ جهان اسلام مُلک سلیمانی