شهادت حاج قاسم بشارت پیروزی های بزرگ است/ جهان اسلام مُلک سلیمانی

ساری – یکی از رهبران مقاومت اسلامی عراق با بیان اینکه اکنون زمان پیروزی و تداوم راه حق است، شهادت حاج قاسم را بشارتی برای دستیابی به پیروزی های بزرگ دانست.