سرعت تلاش دولتمردان از مردم کمتر است

حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در مجموعه برنامه «چهل ۵٧» گفت: سرعت تلاش‌های دولتمردان و نمایندگان مجلس از سرعت عشق ورزی مردم کمتر است.