برگزاری جشنواره خوارزمی فرصت شناخته شدن استعداد دانش آموزان