رئیس‌جمهور خودخوانده بولیوی از انتخابات انصراف داد

رئیس‌جمهور موقت بولیوی که سال گذشته در پی کودتا به قدرت رسید؛ با هدف تقویت آراء راستگرایان که در نظرسنجی‌ها عقب هستند؛ از شرکت در انتخابات اکتبر انصراف داد.