تلفات ناشی از سوانح رانندگی در کشور از میانگین جهانی پایین تر است