رعایت ارکان پدافند غیرعامل آسیب پذیری درزمان تهدید را کاهش می دهد