بررسی وضعیت ایمنی بیمارستان‌ها، مجتمع‌ها و پاساژها در قم