مربیگری تیم امید برای فرهاد مجیدی زود بود/امیدوارم این طلسم بشکند