غیبت مربیان میهمان به صاحبخانه سرایت کرد/ غیبت جلالی در نشست