نکند کتابخانه مجلس را با مرکز پژوهش‌های مجلس اشتباه بگیرید؟

رویکرد جدیدی که کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی سرلوحه خود قرار داده که البته ارزشمند است، از وظایف تعریف شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.