نظامیان صهیونیست یک جوان فلسطینی را از محل کارش ربودند