بانک مرکزی چین ۲۰ میلیارد یوآن به بازارهای مالی تزریق کرد

بانک مرکزی چین دیروز جمعه برای حفظ سطح نقدینگی بازارهای این کشور ۲۰ میلیارد یوآن (معادل ۲.۹ میلیارد دلار) پول تزریق کرد.