روایت وزیر بهداشت از نقش رهبری در مدیریت بحران کرونا