در جلسه احیای حقوق عامه در خصوصی سازی کشت و صنعت مغان چه گذشت

اردبیل - جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار و کارشناسان، مخالفین و تنها موافق این واگذاری نظرات خود را ارائه دادند.