نمایشگاه مقابله با مواد مخدر در استان سمنان برگزار شود