نخستین کارگاه آموزشی مبانی دیپلماسی حقوقی فلسطین برگزار می شود