یزدی‌ها الگوی موفق مشارکت در رویدادهای هنری مردمی هستند