یزدی‌ها الگوی موفق مشارکت در رویدادهای هنری مردمی هستند

یزدـ مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، یزدی‌ها را الگوی موفق مشارکت در برگزاری رویدادهای هنری مردمی دانست.