بازدید سرزده رئیسی از شعب مجتمع قضایی شهید مطهری تهران