تأیید صلاحیت شدگان مسکن ملی، چگونه تکمیل پرونده کنند؟