طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در استان بوشهر اجرایی شد