ضرورتی برای ایجاد تشکل‌های بدون کارکرد وجود ندارد

اردبیل ـ مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: تمام رویکردها مبتنی بر توسعه کیفی تشکل های مردم نهاد است و ضروتی برای ایجاد تشکل‌های بدون کارکرد وجود ندارد.