ویژه‌نامه سروش باعنوان «شهید بی‌مرز» روی پیشخوان آمد