آمریکا رسما قرارداد خرید سامانه صهیونیستی«گنبد آهنین» را امضا کرد