۱۰۰ راس دام روستای گشتیاری جاورده رایگان معاینه و درمان شدند