۱۸ هزار و ۸۰۰ ورزشکار استان کرمان تحت پوشش بیمه هستند