اگر ما به عربستان و امارات سلاح نفروشیم، روسیه و چین می‌فروشند