مسئولان هیچ منتی بر مردم ندارند/ ضرورت حذف کاغذبازی در ادارات