کار امداد و نجات زلزله تمام شد/ جانباختگان همان ۵ نفر