۴۰۰۰ فرهنگی در کردستان واجد شرایط واقعی دریافت مسکن هستند