تخفیف به افرادی که عوارض ساختمانی را نقدی پرداخت کنند

ارائه تخفیف به افرادی که عوارض صدور پروانه و گواهی های ساختمانی را نقدی پرداخت کنند در صحن شورای شهر تهران تصویب شد.