تخفیف به افرادی که عوارض ساختمانی را نقدی پرداخت کنند