اسناد ملی و قدیمی موجود در دست مردم جمع آوری می شود