فرمانده آمریکایی چشم پوشی کره شمالی از تسلیحات هسته ای بعید است