مقابله با پدیده شوم تکدی گری نیازمند نگاه ملی و فرابخشی است

قم- مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری قم گفت: برخورد و اقدام مؤثر با پدیده تکدی گری نیازمند یک نگاه ملی و فرابخشی است.