عدم جلوگیری از قاچاق دام باعث کمبود گوشت قرمز در کرمان می شود