مشکلات ری با ۸ ساعت کارحل نمی شود/سپردن پست های مدیریتی به جوانان