انتخابات اتاق بازرگانی استان قزوین ۱۱ اسفندماه برگزار می شود