طرح دوربرگردان تقاطع هلستان در نوشهر با کمترین قطع درخت اجرا شد