برخورد جدی با خودروهایی که قبل از محدوده طرح ها توقف می کنند