آرای قطعی کمیته انضباطی والیبال برای دو پرونده صادر شد

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال آرای قطعی خود درباره شکایت سعید شیرود و امیرعلی محمدفتحعلی از باشگاه خاتم اردکان را صادر کرد.